Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Ровнону хостаанындан бээр 75 чыл болганы

Украинаныё Ровно, ол хоорайны фашист эжелекчилерден хостаан – тыва эки-турачыларны м=ёгежиткен тураскаал бар.

Мону архив документилеринден уктаарга мындыг.

Совет Эвилелиниё Ада-чурттуё Улуг дайыныныё \ези. Шиитпирлиг аштырыышкыннарга таварышкан болза-даа, к=гээрээн фашизм акы-дуёма ССРЭ-ниё х=й сая чонун, девискээрин эжелеп алган кулданып, дарлап турган.

Тыва чон бодунуё эрестиё эрези дээн оолдар, кыстарын фашизмге удур чааже аъткарыпкан.

1944 чылдыё бир айныё 30-ниё х\н\. Тываныё бирги эки-турачы отряды фашистиг эжелелден Улуг Совет Эвилелиниё черин хостаарынга киржири-биле фронтуга чеде берген. 200 ажыг тыва аъыттыг шериглер Кызыл Шеригниё 31-ги гвардейжи Кубань-Кара Далай аъыттыг шериглиг полктуё 4-к\ эскадрону болуп, бирги тулчуушкунну Деразьне дээш эгелээн.

«Т=рээн чурт дээш! Бурунгаар!» дээн командир Монгуш Саттыё кыйгырыын дыёнааш, дайынчылар оон чижек ап, чаёгыс кижи дег, дайзынныё уунче шурап, калчаа октан балыгланып, =л\рт\п тургаш, тиилелгени чайлаш чок болдурганнар. Эш Сат тулчуушкун \езинде балыглангаш-даа доктаавайн, бирги одуругга чоруп турда, =л\мн\г оък ооё х=рээнче шымны берген. М. Сат ол х\н т=рээн Хемчииниё делгемнерин, ынак ==р\н с==лг\ катап сагынган. Деразьнени хостаар деп дайынчы х\лээлгезин эскадрон чедиишкиннии-биле к\\сеткен.

1944 чылдыё ийи айныё 2-ниё х\н\нде полк дайзынныё быжыгланганы, улуг оруктарныё белдири болур стратегтиг станция Ровнону хостаар деп даалганы алган.

Д=ртк\ эскадрон биле бирги эскадрон демир-орук станциязынче дорт киргеш, хоорайныё мурнуу-ч==н талазынче \нер сорулганы алган.

Д\ште, таптыг-ла 1 шакта, (ол черниё шагы-биле) Ровно дээш тулчуушкун эгелээн. Немецтерниё артиллериязы, минометтары эскадроннуё кырынче снарядтар, миналарны соксаал чок д\ж\р\п турган.

Ынчалза-даа тыва эки-турачылар оон чалданмайн, боттарыныё, балыглаткан болгаш =л\рткен ==р\н\ё ханныг =жээнин, чурттунуё хосталгазын бодап, к=д\рл\\шк\нн\г буруёгаарлап турганнар.

Ук тулчуушкунга гвардейжи улуг лейтенант Оолакка баштаткан бирги взвод шылгараан. Олар кажар арганы хереглеп чорааш, фашистерге билдиртпейн, станцияга чоокшулап келгеш, хенертен дидими-биле атакалааш, эскадроннуё (полктуё) база =ске кезектерин шавар халдаашкынче калбаа-биле киирер арганы берген. Дайзынныё камгалалын ынчаар буза-булгап \рээш, хоорайныё кудумчуларынче эскадрон шургуп кире берген.

Ровнону фашистерден арыглаар онаалгазын к\\седип тура хоорайныё орту \езинге эскадрон дайзынныё к\штелдирген от камгалалынга таварышкан. Гвардейжи улуг лейтенант Сат Б\рзекей байдалдыё айылдыын шалыпкыны-биле эскерип к=ргеш, кол кудумчунуё бир азыынга пулеметту тургускаш, бажыёнар кырындан, соёгалардан, кудумчулардан чаъс октар б\лг\рт\п турган х=й немец автоматчыларны чиге шыгаап тургаш командирлерни кырып, кезек пулеметтарныё от точкаларын чок кылгылаан.

Эскадрон база катап буруёгаарлап эгелээн. А таптыг-ла х\н ажып турда, Ровно хоорай 1944 чылдыё ийи айныё 2-ниё х\н\нде немец-фашистерден хосталган турган.

Ук тулчуушкуннуё изиг-т\л\к \езинде эскадроннуё нам удуртукчузу эш Монгуш Байскылаё кайгамчык дидимин к=рг\з\п, эё-не бергедеп турган черлерге барып, дайынчыларныё тура-соруун к=д\р\п, эрестиг буруёгаарлап, дайзынныё шериглерин кырып турган.

Ровнону хостаарыныё \езинде Тываныё орлан кыстары Севил, Байлак, Дарыяа, Бичен дайын ш=л\нден аар балыгланган ==р\н \нд\реринге, оларныё-биле кады дайзынны холу-биле узуткаарынга кортпас ч\реккирин к=рг\скеннер.

Ровно дээш тулчуушкунга санитаржы кыс Амаа 3 фашисти бодунуё боозу-биле боолап =л\рген. Санитаржы Сынаа балыгланза-даа, тулчуушкун ш=л\нден чорбайн, дайынчы х\лээлгезин \рг\лч\леп турган.

Ровно дээш =л\мн\г согушка Тываныё маадырлары гвардейжи =ён\ктерин: улуг лейтенант Б\рзекейни, сержант Кечил-оолду, дайынчылар Мезил-оолду, Сундуй-оолду Украинаныё черинге орнукшутканнар.

Ровнону чедиишкинниг хостааны дээш 31-ги гвардейжи полктуё адын Ровно-Кубань-Кара Далай аъттыг гвардейжи полк деп алдаржыдып адаан.

Тываныё эки-турачылары т=рээн Тывазыныё адын сыкпайн, чонунуё чагыын к\\седип, фашизмге удур ыдыктыг дайынга баргаш Дубно хоорайны, Похорелец, Сурмиче, Рачино суурларны болгаш =ске-даа черлерни хостаарынга кайгамчык эрес болганнар.

1944 чылдыё \ш айныё 9-туё х\н\нде тыва эки-турачы отряд тулчуушкундан \н\п, т=рээн чуртунче ээпкен.

1944 чылда ССРЭ-ниё Дээди Совединиё Президиумунга маршал эш С.М. Буденный тыва эки-турачыларны совет орден-медальдарга киирер дугайында онзагай илеткел кылган. Аёаа 67 кижи кирген турган. Ооё иштинден д=рт кижи: капитан Кечил-оол, улуг лейтенант Б\рзекей, дайынчылар Д=ёг\р-Кызыл, Т\метей ССРЭ-ниё дээди хавыяазы – Совет Эвилелиниё Маадыры деп атты тыпсырынче кииртирген турганнар. Оон ол шаёналдарныё салымы билдинмес кылдыр арттып калган.

Ол айтырыг ч\гле 2011 чылда Тыва Республиканыё Чазааныё Даргазы Ш.В. Кара-оолдуё к\жениишкинниг ажылыныё соонда шиитпирлеттинген.

2011 чылдыё беш айда Россия Федерацияныё Президентизи Д.А. Медведев С. Б\рзекей, Х. Д=ёг\р-Кызыл, О. Т\метей оларны шаёнаар дугайында чарлыкка атты салган.

2011 чылдыё сес айныё 13-т\ё х\н\нде Тываныё В. К=к-оол аттыг Национал театрынга Тыва Арат Республиканыё тургустунганындан бээр 90 чыл оюнга база Наадымга тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. Ол байырлыг хуралга Россия Федерациязыныё Президентизиниё Сибирь федералдыг округта Б\р\н эргелиг т=лээзи В.А. Толоконский Ада-чурттуё дайыныныё бирги чергезиниё орденнерин 3 тыва эки-турачылар, 4-к\ эскадроннуё 31 дугаар аъттыг шериг полугунуё 8-ки Морозов аттыг гвардейжи дивизиязыныё дайынчылары чораан Сат Б\рзекей, Д=ёг\р-Кызыл Ховалыг, Т\метей Оюн оларныё чок апарганыныё соонда чоок кижилеринге тывыскан. Пулемет взводунуё командири, улуг лейтенант Сат Б\рзекейниё Орденин ооё уйнуу Нонна Чадамба, а пулеметчу Т\метей Оюннуё шаёналын чээни Владимир Каё-оол х\лээп алыр аас-кежиктиг болганнар. Станоктуг пулемет шыгаакчызы, улуг сержант Д=ёг\р-Кызыл Ховалыгныё т=релдери ооё шаёналын Тыва Республиканыё Национал музейиниё фондузунга дамчыдып бээр деп шиитпирлээн. Ол дугайын дайынчыныё чээни Светлана Чигжит, Орденни тыпсып турда, чон мурнунга аазаан.

Дириг чедип келгеннер чонунга, салгакчыларынга Тыва Арат Республиканыё бирги эки-турачы отрядыныё дайынчыларныё чайыннанчак маадыр чоруктарыныё дугайын калганнарга тураскаап, дириглерге алдар тудуп, ам-даа т==г\п, кадыг-дошкун чаа-дайынга совет-тыва кижилерниё найыралы хан-биле быжыкканын чугаалап чоруулар.

Бистиё =гбелеривистиё маадыр чоруу салгалынга м=ёгеде артар.

Куулар Маадыр, Тыва Республиканыё К\р\не архивиниё кол специализи.

Тываныё К\р\не архивиниё фондузундан