Back to Top

Ю.Ш. Кюнзегештин 90 харлаан оюнга таварыштыр.

11Тыва поэзиянын рыцары.

Тыванын литература ажылдакчыларынын аразында тыва чогаалды сайзырадырынга улуг идигни берип чоруур чогаалчыларнын бирээзи М.А. Хадаханэ Юрий Шойдаковичинин чогаадыкчы намдарынга хамаарыштыр ындыг унелелди берген. Шынап-ла Ю.Ш. Кюнзегеш-биле ур уеде тыва литератураны сайзырадыр дээш кады ажылдап чораан кижинин анаа ындыг, литературжыткан бедик деннелгени бергени анаа эвес. Чуге дээрге тыва чогаалчыларнын ийи дугаар салгалынын аразында ол чогаадыкчы ажылы-биле бир онзагай черни ээлеп турар. Ийиги салгалдын билдингир чогаалчылары М.Б. Кенин-Лопсан, С.С. Сюрюн-оол, К.К. Кудажы, Е.Д. Танова болгаш оске-даа чогаалчылар-биле кады тыва литературанын уужезин ковудедииринге ол толептиг улуун киирип чораан. Ылангыя тыва поэзиянын делгем, чырык, чараш оруун ажытканнарнын бирээзи, ол орукту бугу назынында чандыр баспаан.
Чуге ынчаар чугаалап турарымны база бадыткап корейн. С.Б. Пюрбю база кайгамчыктыг поэмаларны, шулуктерни бижип чораан. Оон бижип кааны «Куску сесерлигин» ам-даа ырлажып чор бис. Оон очулдуруп кааны А.С. Пушкиннин шулуктээн романны моон сонгаар-даа ырлажыр, моон сонгаар-даа номчуур апаар бис, мен анаа бузурээр мен.
Оон-биле чергелештир Ю.Ш. Кюнзегештин тыва литературага артырып кааны 20 ажыг поэзия чыындыларында кирген шулуктери база чоннун ынак ырлары бооп хуула берген, улустун чуректеринде артып калган. Олар ону ам, кажан чогаалчынын торуттунген хунунден бээр 90 чылдар эртип турар-даа болза, чылыы-биле сактып чоруурлар. Тожуну корбээн кижи - Тываны корбээни ол дээни ышкаш, Ю.Ш. Кюнзегештин поэзиязын номчуваан кижи тыва литератураны танышпааны ол деп болур. Тыва поэзияга оон ээлеп турар туружу ол хире бедикте-дир. Каас-чараш Тожунун оглу Ю. Кюнзегеш торээн черин-даа, Тыва чурттун-даа, Улуг Россиязын-даа бир денге ырлап чораан, алгап чораан, чоргаарланып-даа чораан.
Ол Тожунун Арбык деп черге торуттунген. Ол дээрге Тыва Арат Республиказы турган уе-дир. Ырак-узак, озалааш черге торуттунген, оскен-даа болза, Ю.Ш. Кюнзегеш бичиизинден-не бижик-билигге ооренип ап, 15 харлыг элээди оол тургаш-ла чогаал ажылынче, оон баштайгы шулуктери ынчангы Тыванын солун-сеткуулдеринге унуп эгелээн. 1951 чылда ол Абаканнын башкы институдун дооскан. Соолзуредир А.М. Горький аттыг литература институдунун Дээди курстарын база дооскан. ССРЭ-нин Чогаалчылар эвилелинин кежигуунге 1949 чылда-ла кирген.
Бодунун чогаалдарынга ол уенин чаартылгаларынга чоннун киржилгезин, оларнын оорушкузун, чуртталгага хамаарылгазын шулук жанрынын янзы-буру хевирлеринге коргузуп чораан. Тыва поэзияга поэма, сонет, баллада, уштээн шулук-ожук дажы дээн хевирлерин ажыглап эгелээннернин бирээзи. Ынчангаш оон бижээн шулуктери ханы уткалыг, янзы-буру овур-хевирлиг болуп турар. Анаа немештир оон ундезин тыва дылды кончуг эки билирин айытса эки деп бодаар мен. Оске чогаалчыларны тыва дылды билбейн турар деп бодавайн тур мен, олар база боттарынын дылын эки билир.
Ю.Ш. Кюнзегештин шулуктерин номчуп орарга, ында кирген сос бурузу эн-не чиге, шилиттинген, чеченчидип чугалаар болза, ол состерде, «кыдыынче сыскый идер-даа» чер чок - ол хире чиге, ол хире шын, ол хире эптиг кылдыр ажыглаан боор. Кайгамчык-ла Шулукчу!
Дылды эки билиринден оон очулдурган чогаалдары база кайгамчык чечен-мерген болганындан номчаан кижи ол шулуктер, поэмалар оон бодунун бижээн чогаалдары кылдыр кижи бодай бээр. Юрий Шойдакович дыка-ла хой ат-алдарлыг чогаалчыларнын ажылдарын тыва дылче очулдуруп, торээн чонун ол алдарлыг кижилернин чогаалдары-биле сеткил-сагыжын улежир арганы берген. Тыва дылче делегейде билдингир чогаалчыларныё ажылдарын очулдурары дээрге-ле Юрий Шойдаковичиниё чогаадыкчы ажыл-чорудулгазынын бир хевири, угланыышкыны болур. Очулдурукчу тускай мергежил. Ол А. Пушкиннин, М. Лермонтовтун, И. Тургеневтин, М. Горькийнин, А. Блоктун, С. Есенинин, С. Щипачевтун, Еврипидтин, Ф. Шиллернин, Ж-Б. Мольернин, Э. Ростанын болгаш оске-даа чогаалчыларнын ажылдарын тыва дылче очулдурган. Оон ангыда ол ССРЭ-нин, Россиянын биче буурай чоннарынын чогаалчыларнын чогаалдарын база тыва дылче очулдуруп чораан. Ынчангаш Ю.Ш. Кюнзегеш бодунун бо-очулдурукчу мергежилин база сагыш сеткилинден кылып, толептии-биле бадыткап чораан. Ынчангаш оон бодунун чогаалдары база дыка хой дылдарда очулдурттунганы таварылга эвес. Оон чогаалдары орус, украин, чуваш, якут, алтай болгаш оске-даа дылдарда парлалгага унген.
Ю.Ш. Кюнзегеш чогаадыкчы, очулдурукчу ажылы-биле кады эртем-шинчилел ажылдарын база кылып чораанын база ангы демдеглевес арга чок. Оон шинчилел ажылы улустун аас-чогаалы-биле тудуш холбаалыг. Ол эге баштай «Тыва кожамыктар» номун чыып тургускаш, эге созун бижээн. Кожамыктар номунун эге созунде, оон тайылбырында оон эртем-шинчилел ажыл кылып чорааны тодаргайы-биле коступ турар. Оон ангыда ол экспедиция уезинде тывылган даш кожээлерде оюп каан эрте-бурунгу тюрк дылда бижимелдерни база очулдуруп, ынчангы тюрк дылдыг чоннарнын культуразын билип алырынга улуун киирген.

Подробнее...

В рамках проекта "Культурный человек - культурное общество", из фондов Государственного архива РТ.

НАКАЗ ТУРАНЦЕВ НОВОМУ КОМИТЕТУ
Граждане пос. Туран поняв важность развития на селе культурной работы и поднятия своей общей и политической грамотности, дали следующий наказ новому составу комитета совграждан.
Организовать на лето детские учреждения с более продолжительным функционированием их.
Провести в 1935-36-ом году организованный прием учащихся к установленному инспектурой дню начала учебы школы. Проведя среди населения работу о необходимости сбора дополнительных средств, произвести штукатурку нового здания школы и помочь школе в устройстве опытного участка.
Организовать для молодежи спортплощадку.
Наладить систематическую политико-просветительскую работу в семидворках.
Ликвидировать на 100 проц. неграмотность в поселке и охватить на 50 проц. учебой малограмотных.
Достроить к 1 апреля 385 г. клуб и пополнить книгами библиотеку и читальню.
Организовать пожарную дружину и охрану села ночью.
Озеленить Туран (не менее 2-х деревьев у каждого двора) и улучшить санитарное состояние поселка. Наладить дороги по центральной улице и школьному переулку.
Начать работу по электрофицированию и радиофицированию села.
Приобрести для Турана и Уюка кино-передвижку.
По выполнению решений III-й сессии МНХ граждане пос. Туран должны:
Добиться своевременной подготовки паров и приобретения, при содействии комитета, семян устойчивых культур.
Построить в 1935 году на 50 проц. теплые дворы. Приобрести на село 2-х сименталов.
Очистить и опросить луга.
Провести конкурс на лучшее содержание скота.
Свой наказ население поселка Турана должно реализировать полностью.
Николаев.
Газета «Вперед» от 1935 г.

В рамках проекта "Культурный человек - культурное общество", из фондов Государственного архива РТ.

Культурные достижения ТАР
«К 15 годовщине ТАР одной из крупных побед является культурный рост аратских масс, который был достигнут благодаря помощи, оказанной со стороны Советского Союза.
До 1929 года во главе правительства и партии стояло правое руководство, защищающее интересы империалистов и внутренних феодалов, благодаря чего культура не развивалась.
До этого времени в стране отсутствовала национальная письменность и в стране была почти поголовная безграмотность. В то время лишь 2 проц. коренного населения, были грамотными на монгольском языке.
И только после 8-го съезда ТАР отстраняются от руководства в правительстве и партии правые элементы и создается подлинно национально – революционное правительство, защищающее интересы широких аратских масс, ведущее беспощадную борьбу с правыми элементами и феодальными отношениями в стране.
Наше революционное правительство и партия, действительно защищающие интересы широких аратских масс, с желанием и поддержкой аратов начали широко развивать культурную работу.
В 1930 году была введена национальная письменность на родном языке, которую с большим желанием аратские массы начали изучать. И к настоящему времени более 60 проц. аратов стали грамотными. Особенно большой сдвиг по повышению грамотности и ликвидации неграмотности наблюдается после VIII Великого хурала ТАР, например, если в 1935 году было 14 ликпунктов, то в 1936 г. уже имеется 61 ликпункт, из них 20 ликпунктов создано в честь 15 годовщины ТАР.

Подробнее...

Незабываемый визит

Далай Лама 119 сентября 1992 г. жители Тувы встречали высокого гостя Его святейшество Далай-ламу ХIV, лауреата Нобелевской премии мира 1989 г. В то смутное, неспокойное время, приезд великого лидера буддизма было очень важным, знаменательным и знаковым событием в жизни нашей республики.
С 1027 г. без помощи астрологов в Тибете не принимается ни одно важное сообщение. Они очень точно предсказывают исторические события. Астрологи сообщили, что в 1933 г. мир покинет Далай-лама XIII, а вернется в новом воплощении в 1935 г.
Именно тогда родился в далекой деревушке Такцер около озера Кукунор в крестьянской семье мальчик. По местному тибетскому календарю 60-летнего цикла шел год Древесной Свиньи, по григорианскому стилю было 6 июля. Родители назвали сына Лхамо Тхондуп. Еще маленьким ребенком его провозгласили воплощением бодхисатвы Авалокитешвары, увезли в Лхасу -столицу Тибета, где во дворце Потала он начал свое учение и жизнь как четырнадцатый Далай-лама, которого во всем мире знают 80 лет.

Подробнее...

За здоровый образ жизни по профилактике пьянства и алкоголизма

Центральный государственный архив
Республики Тыва

Сборник

статей из газет с 1923 - 1944 годы по теме:
за здоровый образ жизни по профилактике
пьянства и алкоголизма

Кызыл 2009 г.

Введение

Сборник подготовлен специалистами Центрального государственного архива Республики Тыва в рамках исполнения мероприятий, утверждены постановлением Правительства Республики Тыва от 15 июля 2009 г. № 359 «Об утверждении мероприятий по реализации Послания Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Великому Хуралу Республики Тыва о положении дел в республике и государственной политике на предстоящий год «Кризис: угрозы и возможности».
Выявление и отбор документов производился по фондам Центрального государственного архива Республики Тыва, Центра архивных документов партий и общественных организаций, где использованы документы партийных, комсомольских организаций, также материалы фондов личного происхождения. В сборник включены публикации местных газет периода Тувинской Народной Республики, документы партии и правительства о пропаганде здорового образа жизни и профилактике пьянства и алкоголизма с 1923 по 1944 годы. Нет, наверное, таких газет, которые не писали бы о пьянстве, представляющем социальное зло. В газетах «Шын», «Вперед», «Красный пахарь», «Тувинская правда» напечатано много статей, осуждающих пьянство на рабочем месте. 16 декабря 1932 года газета «Вперед» сообщала читателям о том, что Боянгольский колхоз «Красная заря» не позаботился о постройке утепленных скотных дворов, свободное время, во-время уборки урожая, было убито на пьянку. Пьяницы, как правило, являются дезорганизаторами производства.

Подробнее...

Страница 1 из 3