Back to Top

Шагаа - ыдык байырлалывыс

шагааШагаа –ай календарының ёзузу-биле чаа чылды уткууру, тыва чоннуң бир улуг байырлалы. Шагаа ай календарының аайы-биле ак айның эгези-биле келир. Байырлалды кажан демдеглээрин ламалар тодарадыр.
Шагаа дүн ортузунда эвес, а чылдың байштайгы хүнү үнүп чорда келир (03.00 шактан 06.00 шак үези). Шагааны уткуурда тыва чоннуң шаандан тура туруп келген ёзулалдар бар: саң салыры, чолукшууру, йөрээл салыры, харга кактаныры дээш оон-даа өске.
Өг бүрүзүн, аал коданын аштап-ширбиир, артыш шаанак-биле каастап дериир, аъш-чемин, оюн херекселдерин белеткээр. Ол бүгү адылга улуг, аныяк чон дөгере ктржир. Хамык чүвени белеткеп алган соонда, орай кежээ тоолдажып, тывызыктажып, кажыктап, чинчи чадырып эгелээш, барык олура-даа хонар.
Даң аткан. Частың башкы айының бирги чаазы. Улус дыка эрте хөделип үнер болгаш дүүнгү чымыш уламчылаар. Хүн херели аалдың кодан девискээринге дээй бээри билек, аалдың ишти саң салыр тейже үнгеш, оран-таңдызынга чалбарып улуг саң салыр.
Саңны салырда баштай чээрген-биле чалбыышталдыр одапкаш, артышты, болгаш өске-даа аъш-чемниң дээжизин отче салыптар. Саңны салып турар үеде тос-карак-биле ак чемниң дээжизин: сүттү, артыш холаан хымырааны чажып чалбарыыр.
Саң салып, алгыш-йөрээл дыңнаан соонда хамык улус дөгерези харга аңдаштанып, даштыкы хевин уштуп, харга кактаар. Ол балза эрги чылдың хир-чамын, көп-багын арыглап, чаа чылда арыг-чаагай чоруур дээш ынчаары ол чүве.
Шагаага келген бүгү улус ам-на чолукшуп, бараалгажыр, белек-селээн, кадак-дадаазынын солчур. Кижи бүрүзү чолукшуп мендилешкеш, чаа чылда каш харлыг апарганын айтыржыр. Оон улай ал-боттуң, мал-маганның хүр-менди кыш ашканын база айтыржыр.
Чолукшуурда черле улуг кижи холдарын ыяап-ла аныяк кижиниң холдарының кырын орта салыр.
Саң салган сөөлүнде улус дөгере аалга чедип келир. Ынчан өглерге шайлалга эгелээр. Өг-бүрүзү улуг шайлалгага белен боор. Аалдың улузу өг бүрүзүнге кирип шайлаар. Ооң соонда кожа турар аалдарже база шагаалап чеде бээрлер. Шагаага эң-не хүндүлүг кижи мал кадарчызы болур. Аңаа өг-бүрүзүнден ко0кырыны болгаш борбак эът-биле эштээш, инчеекке суп бээр. Дараазында оюн-хөг эгелээр. (М.С. Байыр-оолдуң «Тывалар» деп номундан алган).
Тыва Республиканың Күрүне архивинде 1861 чылдың Таңды-Урянхайның амбын-ноянның Ламажап Үгер-даа Очур мээренче чоргускан дужаалында Шагааны уткуур үезин дыңнатпышаан, Шагаа хүнненир дыштаныр хүннер кылдыр чарлаан (эрги моол бижиктен очулдурган).
1929 чылдың Тыва Арат Республиканың Иштики Херектер Ямызының чарлалында база-ла чонга Шагааны уткуур хүнү айыткаш, үш хүн иштинде дыштанылга чарлаан (эрги моол бижиктен очулдурган).
1944 -1990 чылдар иштинде Шагааны албанныг уткувайн турган. 1991 чылда февраль 8-те Тыва АССР-ниң Дээди Хуралының доктаалы-биле Шагаа тыва чоннуң байырлалы деп чарлатынган.
Шагаа байырлалы дээрге тыва чоннуң онзагай чаңчылының херечилели, ооң сагыш-сеткилиниң байлаа. Чымыштыг соок кышты эртип алган, частың чылыын уткуп, чаартынган чурталганы эгелээн өөрүнчүг байырлал.

Объявление!

Государственный архив Республики Тыва приглашает Вас принять участие в круглом столе на тему «Завещано беречь историю нам и нашим потомкам», посвященному 100-летнему юбилею государственной архивной службы России.

Круглый стол состоится 19 апреля 2018 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. в читальном зале Государственного архива РТ по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.91.
Для участия в работе круглого стола приглашаются специалисты архивов организаций, преподаватели и студенты исторического факультета ТувГУ, Кызылского педагогического колледжа ТувГУ.
На заседании круглого стола предполагается обсудить следующий круг вопросов:
• История государственной архивной службы Тувы;
• Взаимодействие Государственного архива РТ с организациями – источниками комплектования;
• Проблемы обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов в архивах организаций;
• Сотрудничество Государственного архива РТ и ТувГУ: проблемы и перспективы;
• Использование документов архивного фонда Республики Тыва.
Регламент выступлений: доклады – 15 минут, сообщения – 10 минут, выступления в прениях – 5 минут.
Заявки на участие в работе круглого стола принимаются до 01 марта 2018 года.
Текст заявки должен содержать следующие данные: ФИО (полностью); место работы, учебы; должность, ученая степень, ученое звание; тема доклада, сообщения.

Контактная информация для направления заявок:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.91

Белекмаа Юрьевна Сандак, начальник отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства, тел.: 8(394 22) 56544

Бондаренко Татьяна Алексеевна, начальник отдела использования документов, организационно-методической работы, тел.: 8(394 22) 56439

Ветеран Государственного архива Республики Тыва

Саая Тамара Седиполовна родилась 23 февраля 1949 года в г. Кызыле Тувинской Автономной области. В сентябре 1968 года начала свою трудовую деятельность техническим сотрудником в Архивном отделе при Совете Министров Тувинской АССР. В мае 1969 года была переведена младшим научным сотрудником Центрального государственного архива. За время работы в системе архивной службы прошла путь от технического сотрудника до директора Центрального государственного архива, освоила все виды работ по обеспечению сохранности, учету, комплектованию и использованию архивных документов. Как человек знающий все тонкости архивного дела, Саая Т. С. постоянно оказывала методическую и практическую помощь, проводила семинары и стажировки работникам кожунных архивов, министерств и ведомств. Тамара Седиполовна принимала активное участие в издании сборников документов «Россия и Тува вместе 60 лет» к юбилею вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР и РСФСР, «История города в центре Азии» т. I к 95-летию города Кызыла. Тамара Седиполовна является заслуженным работником Республики Тыва, награждена Почетной грамотой Федеральной архивной службы России.

Седиполовна

К 75-летию отправки третьего эшелона подарков Красной Армии

Подарок 1Подарки – фронту!

... Над горными обрывами крутыми
Шел караван навьюченных коней.
Его вел юноша с курчавой головою,
И знамя колыхалось над плечом...
С. Пюрбю «Красный обоз».

23 сентября 1942 года, поддерживая инициативу ряда организаций трудящихся ТНР и, в частности, коллектива Пищекомбината и членов колхоза «14 лет Октября» о сборе и отправке третьего эшелона подарков для героической Красной Армии, Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии вынес постановление об отправке третьего эшелона подарков героической Красной Армии в ознаменование XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
«Огромный патриотический подъем и безграничная любовь тувинского народа к героическому советскому народу и его славной Красной Армии, борющейся за нашу честь, свободу и независимость, дали возможность трудящимся нашей страны с честью перевыполнить решение партии и правительства ТНР об отправке первого и второго эшелонов подарков для Красной Армии.
Центральный Комитет ТНРП уверен, что трудящиеся нашей Родины, партийные, ревсомольские и общественные организации с честью выполнят свои обязательства по оказанию материальной помощи Красной Армии и тем ускорят разгром немецких захватчиков», - писала в те дни газета «Тувинская правда».
Трудящиеся Тувинской Народной Республики отправили на фронт два эшелона подарков. К XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции трудящиеся Тувы подготовили к отправке на фронт третий эшелон подарков. По всей стране рабочие, служащие, колхозники и трудящиеся единоличники с большим подъемом отчисляли средства и готовили подарки фронтовикам.
На 13 октября 1942 года поступило для закупки подарков по неполным данным 50.641 акша. Кроме того, принято на склады на это же число 12 тонн муки, 8,5 тонн пшеницы, 12,5 тонн овса, 11,5 тонн проса, 0,5 тонн масла, принято также 111 голов крупного рогатого скота, 68 лошадей, 1586 овец, 650 коз, 1917 овчин. 709 козлин.
По сдаче животноводческой продукции впереди были трудящиеся Тес-Хемского хошуна. Ими сдано 30 голов крупного рогатого скота, 27 лошадей, 889 овец, 217 коз, 436 овчин, 121 козлин и 84 кг масла.
Успешно готовили подарки и в Пий-Хемском хошуне. Здесь поступило 37 тонн пшеницы, 5 тонн овса, 26 голов крупного рогатого скота, 11 лошадей, 1971 овец, 126 коз, 597 овчин, 212 козлин и теплые вещи.
По сдаче сушеного картофеля впереди были трудящиеся с. Бай-Хаака, ими сдано для отправки 175 кг высококачественного сушеного картофеля.
Из всех хошунов республики шли в те дни «красные обозы» с подарками. Первыми привезли подарки «красным обозом» в г. Кызыл трудящиеся Баян-Кольского сумона. Они сдали для героической Красной Армии 8 лошадей, 170 кг пшеницы, 1289,5 кг проса и овса, 146 козлин, 43 овчины, 81 кг шерсти, сыр, масло и другие продукты и вещи.
С подъемом работали по выполнению правительственных заданий по производству для родной Красной Армии промышленные предприятия Тувы.
Все поступившие подарки сразу же готовились к отправке. На 13 октября было отгружено 34 машины лыж, лыжных ремней и лыжных палок, 10 машин теплой одежды, 7,5 тонны сухарей и 8,5 тонны печенья.

Газета «Тувинская правда» писала в те дни:
«С радостью встретили члены сельхозартели им. Кочетова решение ЦК ТНРП об отправке для Красной Армии третьего эшелона подарков.
На состоявшемся собрании колхозники постановили отчислить в счет третьего эшелона с каждого заработанного в текущем году трудодня по 1 кг пшеницы – это составило 360 пудов.
Хлеб в ближайшие дни красным обозом будет доставлен в гор. Кызыл». (21 декабря 1942 года).

«Трудящиеся ТНР с большим патриотическим подъемом готовили третий эшелон подарков для героической Красной Армии. На 28 января с.г. было приготовлено подарков на 100 вагонов стоимостью 1.248.073 акша.
Отправлено в г. Абакан 54 тонны масла, 135 тонн свинины, 36 тонн сухарей, 30 тонн мяса диких животных, 22.260 пар лыж, 4.485 полушубков, 3.438 пар теплых носков и рукавиц и другие подарки
Приготовлено и в ближайшие дни будет отправлено 600 пар лыж, 501 пара валенок, 301 пара теплых носков и рукавиц, 8 тонн разных сухарей и т.д.
Впереди по сбору подарков в счет третьего эшелона идут: Улуг-хемский хошунный хурал (председатель т. Кызыл-оол), от которого поступило подарков на 32.226 акша, Теес-хемский – (председатель т. Биче-оол) внес подарков на 19.831 акша.
Сейчас трудящиеся ТНР, воодушевленные замечательными победами Красной Армии, еще больше усилили сбор подарков в счет 25-й годовщины героической Красной Армии. Готовятся коллективные и индивидуальные подарки». (31 января 1943 г.).

Подробнее...

5 февраля 1943 года - 75 лет назад вышло Постановление Центрального Комитета ТНРП об отправке третьего эшелона подарков для Красной Армии

«...23 сентября 1942 года, поддерживая инициативу ряда трудящихся ТНР, Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии вынес постановление об отправке третьего эшелона подарков героической Красной Армии в ознаменование XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Из всех хошунов республики шли в те дни «красные обозы» с подарками. 5 февраля 1943 года делегация тувинского народа сопровождающая третий эшелон подарков для Красной Армии во главе с секретарем ЦК ТНРП тов. Тока выехала в Советский Союз».

3 эшалон