ЧОННУН ЧААГАЙ ЧАНЧЫЛДАРЫ

Алдын Шагаа моорлап кел чор!
Тыва улустарныӊ үнген-кирген чонунга хүндүткелдии чаа чылдыӊ шагаа байырлалынга онза илдеӊ. Өске аалдарныӊ, арбан, сумуларныӊ чурттакчылары-биле өөрүшкү, маӊнайлыг чолугуп ужуражыр. Шагаада өг оюп эртпес, өг болганынга ыяап-ла кирип шагаалаар. Шаандан-на тура тывалар эш-өөрзүрек чорааннар.
Ха-дуӊма кылдыр төрелдежир дээннер чаӊгыс иениӊ, чаӊгыс аданыӊ оолдары, аъттыӊ адыр кулаа, бениӊ ийи эмии дег алышкылар болганыныӊ чыгаан даӊгыраан ай-хүнүвүске, алдын-таӊдывыска берип тур бис деп даӊгыраглажыр турган. Хевин, аъттарын, бижектерин солчур. Ийилээ боолуг болза, бооларын база солчур. Куспактажыр, чыттажыр, сөөлзүредир ошкажыр апарган. Ындыг кижи-биле хан төрел мен, мээӊ аӊаа берген даӊгыраамны хүндүлээр ужурлуг силер деп өг-бүлезинге дыӊнадыр.
Тывалар бойдус байлаан ээ болур сагыш-сеткилдиг хумагалаар, оон херек үеде амыдыралга чеже хире херек болдур, чүгле ынчаны алыр. Суг баштарын бокталдырбас, хей черге ыяш ужурбас чораан. Ынчангаш тывалар шагдан тура-ла арга-арыгны камгалап чораан.
С. Чажин-оол

«Тываныӊ аныяктары», 1985 чылдыӊ ноябрь ай.

TOP