РУБРИКА «ЭРТКЕН ҮЕГЕ ХҮНДҮТКЕЛ-БИЛЕ, КЕЛИР ҮЕЖЕ БҮЗҮРЕЛ-БИЛЕ!…»

ЭРТЕМДЕН ϴГ-БҮЛЕ

Копеёл Василий Амырдааевич (Чооду Хѳпей –оол) – 1931 чылдың ноябрь 27-де Тестиң Чиңге-Булуңга тѳрүттүнген. Ачазы бай уктуг, ынчангаш ооң чонга нептерээн ады – Чудурук, Хѳпей-оол ийи харлыг турда, авазы чок апарган. Ынчангаш Аракчаа, Чайбар, Хѳпей-оол үш халышкыны соңгу иези (Хѳпей-оолду эмискиктеп) ѳстүрүп каан.
Василий Эрзинниң эге, 1947 чылда Самагалдайның тыва 7 чыл школазын дооскан. Ооң садыг-кооператив школазының түр курузун дооскаш, 1948-1950 чылдарда райпога санакчылап турган. Орустаары аажок боорга, районо Самагалдай школазынга хелемечиледип каан. Башкылавышаан, 1954 чылда башкы училищезин бот-ѳѳредилге-биле дооскан. Эге класс башкызы мергежилди чедип алырга-ла, Василий Амырдааевичини районо эргелекчизинге депшиткен.
Аңаа ажылдавышаан, 1960 чылда партияның дээди школазын дооскан. 1955 чылдың февральда ол район Совединиң депутадынга, октябрьда партия райкомунуң кежигүнүнге соңгуткулаан.
Горький областың Болдино суур чурттуг ботаника башкызы Нина Алексеевна Давыдова-биле 1952 чылда ѳгленген. Дараазында чылын Самагалдайга тѳрүттүнген Люсязы баштайгы тыва психология эртемнериниң кандидады болган. Оглу Алексей – экономика эртемнериниң кандидады, уруунуң уруу Лена – филология эртемнериниң кандидады.
Чаа-Хѳлге школа директорлап турда, партия обкому В.А. Кѳпеёлду лекторлар бѳлүүнүң удуртукчузунга, ооң «Билиг» ниитилелдиң даргазынга чедир депшиткен. Аспирантура соонда, экономика эртемнериниң баштайгы кандидады кафедра эргелекчилеп, башкылап келген. Доцент. Доктор атты чүгле камгалаары артканда, аарыгдан чок апарган.
Ол – «Тывага социалистиг экономиканы тургузарының аргалары» (1971) деп номнуң автору, «Тыва АССР-ниң экономиказы» (1973) деп монографияны бижээн. «Бистиң Тыва» деп ѳѳредилге номун (1981), 1968 база 1979 чылдарда үнгүлээн орус-тыва словарьларны кылышкан.

НА РТ: ЛФ-368, оп-1, Ед.хр-18, лл. 24-25.

TOP