РУБРИКА «ОРУККА АЙЫЫЛ-ХАЛАП БОЛДУРБАС ДИЗЕ…»

МАШИНА-БИЛЕ ОВААРЫМЧА ЧОК ЧОРУП БОЛБАС

Бо чылдың 12 айның 8-тиң дүнезинде, араттың революстуг шериглери 14 шанактыг аът-биле Чедерден сиген сөөртүп алгаш, Даш-оваа деп черниң ындындан бээр үнүп олурда, Кызыл хоорайда кино театрының эргелекчизи Сенди Тээсте (Тес-Хем) аалынче машиналыг бар чыткаш, ужуражы берген тур. Ооң мунган машиназы халып олурда, ол чүм харлыг кадыр орукка аар шанактыг хөй аъттар кайнаар-даа чайлаар арга чок болгаш, доктаап турда, машина халып келбишаан хөме таварарга, мурнунга чораан ийи кожуглуг аъттарнын бирээзин ола черинге өлүрбүшаан, хомут, дуга, аргамчы, чүген дээш элээн чүве үрегдээш, 350 ажыг акша хөлүнүң когарал үндүрдү. Ук аът кончуг эки аът чүве. Мүн Сендиниң машиназы база үрелген.
Сенди болза күрүнениң эт-хөреңгизинге кам чок, оваарымча чок, ужур-дүрүм чок арга-даш кайы сен деп карак-кулак чок халдып олургаш, мындыг улуг когарал үндүрдү. Сиген кырынга чораан кижи бир талазынче чаштай бергени чаяан болган, бир эвес машинаның аът тавараан талазынче чаштаан болза, база катай ат болуру магат чок.
Чолаачы кижи болза, караңгы дүне хамаанчок, чырык хүндүс-даа болза ындыг депиже уткужуп келир черлерге келгеш медээзин берип берип, оожум чоруур ужурлуг болгай. Бо ышкаш кандыг-даа медээ чок, карак-кулак чок караңнадыр шавар чорук окта болбас. Моон соңгаар чолаачы бүрүзү Сенди ышкаш мындыг саваажок чорук кылбазын чугулалаар ужурлуг.
Сенди бо чоруунуң буруузун чогуур черлерниң мурнунга хүлээр апаар.

Машина.
«Шын», 1936 чылдың декабрь 16 хүнүнде № 99 (600)

TOP