«Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мөөрейниң тергииннери илереттинген.

ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чыл болган оюнга уткуштур Тыва Республиканың национал архиви, Культура болгаш туризм яамызы, Күш-ажыл болгаш социал айтырыглар яамызы демнежип алгаш, ада-ызыгуурун шинчилеп, каш ада ажылдыр ѳг-бүлениң, аймактың тѳѳгүзүн коптарып, чыып бижиир «Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мѳѳрейни бо чылдың эгезинде чарлаан турган.
Аныяк-өскенниң, ылаңгыя школа назылыг уругларның төөгүге болгаш культурага ынакшылын оттурары, чонунга болгаш төрел-дөргүлүнге хүндүткелин быжыглаары ук мөөрейниң эң-не кол сорулгалары ол.
2021 чылдың декабрь айның 14-туң хүнүнде Тываның национал архивиниң номчулга залынга «Мээң ада-ызыгуурум» деп республика чергелиг мөөрейниң онзагай ажылдарын үнелеп, тиилекчилерин илередири-биле хемчег болуп эрткен.
Ниитизи-биле бо чылын мөөрейге шупту 21 киржикчи ажылдарын дужааган. Электроннуг болгаш бижимел хевирде дээш кандыг ажылдар чок дээр. Школачылардан 12 база улуг назылыг киржикчилерден 9 ажылдарны хүлээп алган.

Чаш назылыг (1-4 класстарның өөреникчилери) киржикчилерден Кызылдың № 5 дугаарлыг гимназиязының 4-кү клазының өөреникчизи Ховалыг Саянның кылган ажылы бүзүрелдии-биле 1-ги черге төлептиг болган. Чыраа-Бажы ортумак школазының 4-кү клазының өөреникчизи Оргаадай Монгуш 2-ги черге база Кызылдың № 17 дугаарлыг ортумак школазының 4-кү клазының өөреникчизи Полунин Сергей 3-кү черге төлептиг болганнар.
Республиканың школачыларының 5-тен 11 клазының өөреникчилериниң аразындан Тыва Республиканың лицей-интернадының 6-гы клазының өөреникчизи Данияр Ондар 1-ги черге, Кызылдың № 11 дугаарлыг ортумак школазының 6-гы клазының өөреникчизи Дугур Даяна 2-ги черге, Кызылдың № 5 дугаарлыг гимназиязының доозукчу клазының өөреникчизи Айсуу Куулар 3-кү черге тус-тузунда төлептиг болганнар. Оон аңгыда онзагай ажылы дээш тускай шаңналче Кызылдың № 16 дугаарлыг лицейиниң 7-ги клазының өөреникчизи Киваа Тойлуну киирген.
Улуг назылыг киржикчилерден 1-ги чергениң шаңналынга төлептиг ажыл илереттинмейн барган. Ынчалза-даа Очур Марина Азиатовнаның кылган ажылы 2-ги черни база Сундуй Айдыс Викторовнаның 3-кү черни бүзүрелдии-биле чаалап алган.
«Мээң ада-ызыгуурум» деп мөөрейниң ужур-дузалыын, ажыл бүрүзүнүң үнелиин демдеглеп, ук мөөрейни мооң-даа сонгаар сайзырадыры чугула дээрзин жюри кежигүннери чугаалажып органнар.

TOP