«Эне сөзү»

Тываның херээжен номчукчуларынга тургускан «Эне сөзү» солуннуң бирги номери 1991 чылдың январь 8-те чырыкче үнген. Чуртка улуг өскерлиишкиннер болуп турган ол үеде ук солун чону-биле бир демниг болуп, ооң ажыл-амыдыралын, сонуургалдарын эки чырыдарын кызыдып турган. Ынчан болгаш ооң соонда-даа чылдарда «Эне сөзү» солун республиканың хөлчок номчуштуг, хөй бижикчилиг солуннарының бирээзи турган. Ооң эрткен оруу ындыг-ла амыр эвес, шаптараазыннар, моондактар база тургулаан.

Солунннуң редактору турган Артык Ховалыгның сактыышкынындан: Ай санында үнер үш муң кезек солунну баштайгы чылда, машина-балгат чогундан, эгинге чүъктеп алгаш дажыглап, кожууннарже чорумал улус-биле дамчыдып турган бис. Бир катап мотоцикл дозуп алгаш, ооң кырынга олурупкаш, солун дажып турганывыс безин бар.
Кызыл хоорай чагыргазының даргазы 3оя Сат болгаш өске-даа талалакчыларывыс херээжен чонга парлалга херек деп билип, биске деткимче көргүскени-биле солун хөнээн.

Бистиң хөй уруг-дарыглыг республикавыска авалар солуну херек дээрзин амыдырал бадыткаан. Кадрлар талазы-биле бергедээшкиннер турган-даа болза, солуннуң темалары чыл келген тудум алгып, көдүрлүп келген.Тыва журналистикага кыс улуска хамаарышкан тема чаа агым болган. Ие кижини хүндүткелдиг ат-биле адаар дээш материалдар
парлаарга, чамдык кижилер чиктиг көөр турган, депутатка херээжен кандидаттарны деткиңер деп кыйгырарга, чамдыктары кыжырып турган-даа боор. Кыс кижиге хүндүткелден эгелеп ниитилелге үнелел бээр деп чүвени эр кижи бүрүзү сагып чорза, ооң адынга-даа төлептиг болбас деппе…

TOP