Рубрика «Утпайн чор бис! Чоргаарланып чор бис! Алдаржыдып чор бис!»

Төөгу билбес төөрээр…

Чоннуң ындыг сөзу бар: «Төөгу билбес — төөрээр, төрел билбес—түрээр». Шын-на чугаалаан. Чамдык кижилерге Самагалдай кыстарынын Кызылга чедир хаактап келгенин чугаалаарга шынзыкпас боор-дур. Тываның Национал архививин шыгжавырындан бир бижикти силерге көргүзели. Ында мынча деп бижээн:

«Бүгү-делегейниң херээженнеринин Коммунистиг хуну — март 8-тиң 32 чыл оюн таварыштыр Тес-Хем кожууннуң Самагалдайдан ТАР-ның найысылалы Кызыл хоорайга чедир 180 ажыг километр черге могаг-шылаг чок, эрестиг хаактап келгени болза, Ада-чурттуң хосталгалыг дайынының уезинде төрээн ССРЭ-ни болгаш ТАР-ны камгалаарынга беленин көргүзүп, арат херээженнерни күш-культураның херээнге эвилелдээринче чугула ойнаашкынын барымдаалааш ТАР Биче Хурал Президиумунун шаңнаары болза:
ТАР БИЧЕ ХУРАЛ ПРЕЗИДИУМУНУҢ XҮНДҮЛЕЛ БИЖИИ-БИЛЕ:
1. Доңмит уруу Кыргыс Сынаа
2. Ензак уруу Чооду Дыртый-Уруг
3. Долгар уруу Кыргыс Херелмаа.
4. Биче-Кара уруу Кыргыс Долзатмаа.
5. Бүдү уруу Кыргыс Минчиген.
Кызыл хоорай, 1942 чылдың 3 ай 9 хуну».

Тываның төөгүзүунде бо алдарлыг аян-чорукту уттуп болбас…

TOP