Рубрика “Тыва эки турачыларга тураскаадыг”

Бөгүн, 81 чыл бурунгаар, 2023 чылдың май 20-де Ада-чурттуң Улуг дайынынче Тывадан бир дугаар чоруп турган 11 эки турачы–танкистерниң үделгези болуп эрткен. Төөгүлүг болуушкун И.В. Сталин аттыг Культура бажыңының (амгы филармонияның) чанынга болган.

“Тыва эки турачы-танкистер Улуг-Хемни кешкеш, автобуска олургаш, чиик кара машиналарга үдедип алгаш, кежээ Шивилиг эрттирилге черинге тускай белеткээн майгыннарга хонуп алгаш, май 21-де Саянның кадыр арттарын ажып, улуг-биче хемнерни дыйлагар ыргак-дагыр оруктары-биле кежип чорааш, Буура-Артынга үнүп келгеннер.

Командир Нурсат ада-иезиниң белеткеп суп каан чеминиң дээжизин барбазындан уштуп, мурнунда турар улуг тайга Буурадан эгелээш, Эргек-Дыргак тайгаларынче, арттап ажып келген орук уунда Бии-Хем, Тожу, Каа-Хем, Эрзин, Тес, Дус-Даг уунче чажып, ооң мурнуу баарында ыракта Хаан-Дээрже, Хемчик-Аксынче болгаш Барыын Саяннарның эгелээн баштарынче сыптыг артыжы-биле сеткилинге кирген сымыранныг чалбарыг-чажыгларын сөзүглээн. Ооң айыы-биле кады чоруур эки турачы эштери боттарыныы-биле чажыын чашканнар”, – Алексей Конгарның “Тыва Арат Республиканың ЭКИ турачыларының ДАЙЫНЧЫ оруу” деп номундан үзүндү.

Тываның төөгүзүнде балалбас исти арттырган үделгени Тываның Национал күрүне архиви биле “Культурлуг төөгүнүң кадагалакчылары” деп автономнуг коммерциялыг эвес организация чаартып тургускаш, документалдыг кинону үндүргеннер. Президентиниң грантызының деткимчезин ойнап алгаш, “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” деп төлевилелди боттандырганнар.

TOP