Өг-бүле кижиниң сүзүү

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Чечен чугаалар

— Эртелээш чүнү көрдүң?
— Эткен хектиң үнүн көрдүм.
— Эжен-не бо кандыг үн-дүр?
— Эскербедим, өң чок болду.
— Эткен үнүн дыңнадың бе?
— Эжен-не бо дыңнавадым.
— Элдептиин аа чүге этпээн?
— Эрттир удаан диведиве.

— Өрү кодан чанынга хоюң чедире бер.
— Тыппас мен.
— Канчап тыппас чувел?
— Та кайы аргада халып чоруур кодан.

— Хемчикти канчап кештиң?
— Хеме-биле кештим.
— Шапкын-дыр бе?
— Эскербедим.
— Кажан кештиң?
— Кавайлыымда.
— Бээр кээрде
Кайыын келдиң?
— Бээжинден бээр келдим.
— Ырак-тыр бе, чоок-тур бе?
— Ырлап чорааш эскербедим.

Куулар Ч.Ч. — Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл — 1991. – 72-73-кү арыннар.

Чурук ажык турар интернет четкизинден.

TOP