Патриотическое воспитание

Мээӊ угбам

Ада-ием Монгуш Намзырай Араптанович-биле Хертек Севил Намнановна Бай-Тайганыӊ Шивилиг аржааныныӊ чоогунга чурттап чорааннар. Олар 4 оолдуг, 4 кыстарлыг чораан. Амгы үеде ийи кижи артывыс.
Эӊ улуг угбавыс Монгуш Дарыя Намзыраевна база Шивилигге төрүттүнген. Угбам фронтуже чоруп турар үеде мен ийи харлыг турган мен. Улустардан дыӊнаарымга, угбам аныяк хып дээн чалыы 17 хар үезинде фронтуже чораан дээр. Барыын-Хемчик кожууннуӊ Кызыл-Мажалыкка опочен шериг чери турган. Аӊаа ажылдап турган шериг кижи Куулар Дончут-биле өг-бүле болуп, фронтуже кады чорупканнар. Угбам санитар кыс балыгланган дайынчыларга эмчиниӊ дүрген дузазын чедирип турган.
Дайын соонда бистиӊ аалывыс аржаан чоогунда эзим кыдыы черге турган. Бир хүн ийи аъттарлыг кижилер келген. Олар угбам-биле честем Одан-оол Даир Көкүнеевич болганнар. Угбамны көөрумге дыка-ла чараш аныяк кыс болду.
Угбам-честем өг-бүле болуп хөй ажы-төлдүг, албан-хаакчы ажыл-агыйлыг хөй-ле кожууннарга ажылдап чурттап келгеннер.
Угбам мени бажыӊынга ап алгаш өөредип, күш-ажылга кижизидип каан. Ооӊ ачызында амыдыралымга ажыктыг чүүлдерни өөренип билип алганым миннип чоруур мен. Өскүс арткан дуӊмаларын өөредип, өглеп-баштап дузалажып чораан. Бодунуӊ ажы-төлүн өөредип кижизитпишаан, ажыл-агыйынга дыка-ла кызымак кижи. Ажылдап чораан ажылынга, ылаӊгыя херээженнер ажылын харыысалгалыг удуртуп чораан.
Угбам эӊ чараш шевергин, кеттинер арыг-силиг негелделиг дузааргак ава чораан.
Ровно хоорайныӊ хостаанындан бээр 23 чыл болган оюнга дайынчы эштери-биле чорааш келген. Акы-дуӊмалышкы хөөрден алган довуракты музейде эккеп делгээн.
Чуртталгамныӊ сөөлгү чылдарында Ак-Довурак хоорайныӊ даг-дүгү арыглаар фабриказынга ажылдап турган.

Кады төрээн дуӊмазы Акаажык Мараттыӊ сактыышкыны.

«Намзырай уруу Дарья Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи» Кызыл-2014 чыл

TOP