Стихотворение детям

Үнүп орар чаа чыл-биле!

Күске чыл

Күске-биле Теве ийи
Күштүг мѳѳрей кылган иргин:
Чырык хүннү баштай кѳрген
Чылга кирер болган иргин.

Дедир чүкче кѳрүнгештиң,
Теве кайгап, чыдып калган.
Күске ынчан мѳген кырлааш,
Хүннү баштай кѳрүвүткен

Ынчангаштың эң-не бирги
Ыдыктыг чыл Күске болган.
Улуг, биче эргилделер
Ужун база Күске баштаан.

Амыдырап база билир,
Айыыл-халап эндевес-даа.
Чогум боду уян-даа бол,
Чолу бедик амытан бо.

Баажыланчак, хыйланчак бол,
Пар чыл-биле таарышпас бол,
Улу, Мечи, Инек-биле
Улуг ѳңнүк амытан бо.

Хамык чылдар эгези боор
Күске чылды хүндүлээли.
Карыш четпес боттуг-даа бол,
Күчү ында, мѳгейээли!

Чаш, садик назылыг болгаш школачы уругларга шулуктер «Амыдырап оорениили», Кызыл — 2007 г.
Чооду Кара-Куске

TOP