Танкист Түлүш Коңгарның фронтудан бижээн чагаалары (1944 чыл март 25 хүн.)

Чаалажып турар шериг чери.

Тылда март 25 Крижофол.

1944 чыл март айда Украинниң 2 дугаар Фронтузунда дайызын-биле тулчуп чоруп турар танканың 25 дугаар полказын Советтиг чурттуң дайызындан хостаарынга идепкейлиг киришкен болгаш эң ылаңгыя Уман хоорайны хостаарынга онза идепкейлиг киришкен дээш, ол полканы Уман аттыг полка кылдыр адаан, оон дараазында Пуг хемниң көвүрүүн үрээш ооң ындыы талазында быжыгланып алган дайызыннарче онза арга-биле хемни кешкеш, ында дайызыннарга чаңнык дег айыыл таварыштырып, оларны оон сывырып үндүрген дээш, ол полканы Кызыл Тук-биле шаңнаан, ам Уман аттыг Кызыл Туктуг полка бооп турар. Ол полканың составында Тываның аас-кежиктиг танкист оолдары киржип дайызын-биле кам-хайыра чок тулчуп чоруп турар.

Коңгар.

 


Caalaƶьp turar şerig ceri.

Tьlda mart 25 Kriƶofol.

1944 cьl mart aɉda Ukrainniꞑ 2 dugaar Frontuzunda daɉьzьn-bile tulcup corup turar tankanьꞑ 25 dugaar polkazьn Sovettig curttuꞑ daɉьzьndan xostaarьnga idepkeɉlig kirişken bolgaş eꞑ ьlaꞑgьь Uman xooraɉnь xostaarьnga onza idepkeɉlig kirişken deeş, ol polkanь Uman attьg polka kьldьr adaan, oon daraazьnda Pug xemniꞑ kөvyryyn yreeş ooꞑ ьndьь talazьnda bьƶьglanьp algan daɉьzьnnarce onza arga-bile xemni keşkeş, ьnda daɉьzьnnarga caꞑnьk deg aɉььl tavarьştьrьp, olarnь oon sьvьrьp yndyrgen deeş, ol polkanь Kьzьl Tuk-bile şaꞑnaan, am Uman attьg Kьzьl Tuktug polka boop turar. Ol polkanьꞑ sostavьnda Tьvanьꞑ aas-keƶiktig tankist ooldarь kirƶip daɉьzьn-bile kam-xaɉьra cok tulcup corup turar.

Koꞑgar.

TOP