Хундулуг чурттакчызы Борбаанай Ыдым-ооловнага январь 5-те чырык черге чаяттынгаш 98 харлаан

i_eumdL4qf0+вур кожууннуё чагырга даргазы Аржаан Никифорович, архив специализи Айдысмаа Оруй-ооловна, к\ш-ажыл болгаш социал сайзырал эргелелиниё ажылдакчызы Светлана Сарыг-ооловна, пенсионный фонд специализи Белекмаа Константиновна болгаш уран ч\\л школазыныё башкызы Алдын-Байыр Севен-оолович олар кожууннуё эё-не улуг назылыг х\нд\л\г чурттакчызы Борбаанай Ыдым-ооловнага январь 5-те чырык черге чаяттынгаш 98 харлаан х\н\ё таварыштыр белек-селээн сунуп, байыр чедир четкеннер.

Борбаанай Монгуш — Ада чурттуё Улуг дайыныныё тыл киржикчизи, х=й ажы т=лд\н иези, кожууннуё х\нд\ткелдиг хоочуну. Борбаанай Ыдым-ооловнаныё улуг уруу Зоя Шойбуловна кожууннуё муниципалдыг архивинге авазыныё изиг арттырары биле соонда салгалдарга уттундурбас бооп чоруур кылдыр альбомну кылгаш экеп бээр болганы ==р\нч\г болду.

TOP