Back to Top

Монгуш Буян-Бадыргынын 125 харлаан оюнга таварыштыр

Тыванын Куруне архивтин фондузундан.

Монгуш Буян-Бадыргынын 125 харлаан оюнга таварыштыр.

Тоогувусту утпайн, камгалап, уламчылап чоруулунар.

Монгуш Буян БадыргыЭрткен чус чылда Тыванын куруне тоогузунге арткан шылгарангай кижилернин бирээзи Монгуш Буян-Бадыргы болур. Бо чылын оон торуттунгенинден бээр 125 чылын Бугу-Тыва демдеглеп эртирер. Ол салгал дамчаан куруне удуртукчузу бооп амыдыралын эгелээш, Бугу-Тыванын тургузукчу хуралынга Тыва Арат Республиканын Чазак даргазынга сонгуттурган баштайгы удуртукчуларнын бирээзи. Ол база анаа-ла таварылга эвес. Бодунун уезинин эртем-билиглиг кижизи. Беш дылды эки билир, улуг угаанныг, сайзыралды ыракшыл коор, быжыг туруштуг кижи чораан. Тываны куруне кылдыр, делегейнин бир субъектизи кылдыр тургузуп шыдаанарнын бирээзи. Оон ачызында Тыва 1921-1944 чылдар уезинде тускай куруне – Тыва Арат Республика бооп багай эвес амыдырап, чурттап, хогжуп келгенин утпаалынар. Тыванын ол уе-чадада эртип келген амыдыралынын дугайында хой санныг документилер, чуруктар Тыванын Куруне архивинде шыгжаттынып чыдар. Ону тоогучулер, чогаалчылар, журналистер боттарынын чогаадыкчы ажылдарынга ажыглап турар. Ынчалза-даа Монгуш Буян-Бадыргы бистин тоогувуске, тыва улустун тоогузунге, Тыва куруненин тургузукчуларынын эн кол киржикчилернин бирээзи бооп артсын, ону эмин эртир мактап, бактап касканаан херээ чок боор. Чуге?
Чуге дээрге, тоогу безин чус хуу шын бижиттинмээн боор. Ол чугле «холун часпаза-даа одурээн чазыпкан» бооп болур. Ылангыя куруне удуртукчуларынын, улуг шериг баштыннарынын болган чок-ла таваржыр чуулдери-дир. Монгуш Буян-Бадыргы кончуг нарын уеде, уелернин ускулежиишкиннеринин уезинде чурттап, бодунуу-биле бодап, бодунуу-биле кылыр сеткилдиг чораан аныяк удуртукчу, тыва чоннун ол уедеги лидери-дир. Буян-Бадыргынын адазы Буурул Ноян деп чонга хундуткелдиг аттыг, быжыг туруштуг «кадыг» нояннарнын бирээзи чораан. Тыванын Улустун чогаалчызы Монгуш Борахович Кенин-Лопсан бодунун кайгамчык улуг ажылын - «Буян-Бадыргы» деп роман-эссезин архив материалдарын база Национал музейнин фондузундан ажыглап тургаш бо улуг хемчээлдиг чогаалды тургузуп, чонга элеп тонмес ончу кылдыр артырып каан. Бо роман-эсседе Буурул Ноян Ус аксынга бир улуг чалалгага чорааш, чуртунга келгеш удаваанда аар аарааш (узун хуусаалыг хорананган) чок болганын база айтып турары солун барымдаа бооп арткан. Адазы чок апарганынын соонда аныяк Буян-Бадыргы ол уеде салгал дамчаан эрге-чагырганы холга алган. Ол уеде турган езу-чурум-биле Монгуш Буян-Бадыргыга Хун ноян деп эрге-дужаалды тывысканынын дугайында документ Тыванын Куруне архивинде база бар. Ам оон очулгазынын кол утказын киирип корейн. Баштайгы очулганы 1967 чылдын октябрь айнын 16 хунунде эрги моол дылдан Оюн Люндуп кылган.

Подробнее...

125 лет со дня рождения Буян-Бадыргы Хайдып оглу Монгуш первого председателя Всетувинского учредительного хурала и одного из создателей первого независимого государства в центре Азии.

bb 3«... Монгуш Буян-Бадыргы родился 25 апреля 1892 года в устье реки Оваалыг-Хемчигеш на левом берегу Улуг - Аянгаты Бээзи кожууна в семье удалого табунщика Монгуша Номчулы. Малыша усыновил Великий князь Монгуш Хайдып. Когда мальчик стал подростком, приемный отец специально пригласил знатока монгольского языка Уржуп- Тогоо, русскому языку обучал мальчика Рехлов, тибетскому – камбы-лама Чамзы. Затем, в буддийской гимназии, юноша усердно изучал историю народов мира, астрологию, медицину, математику, психологию и философию Востока. То хорошее воспитание и всестороннее образование, полученные им в детские годы, не прошли даром. Во всяком случае уже в молодые годы он хорошо разбирался в обстановке и имел свою определенную ориентацию. «Россия – выбор судьбы для тувинского народа» - таково было кредо Б.-Б. Монгуша, о чем он писал и говорил много раз. Самым великим событием в истории тувинского народа стал созыв Всетувинского учредительного хурала (съезда) в селе Атамановка (с. Кочетово). Он проходил с 13 по16 августа 1921 года. Буян - Бадыргы Монгуш в истории тувинского общества навсегда останется как первый председатель Всетувинского учредительного хурала и один из создателей первого независимого государства Народной Республики Танну-Тува Улус (народа Урянхая)».

Подробнее...

Участие в XI республиканской олимпиады по школьному краеведению

DSC0257120 апреля 2017 года Государственный архив Республики Тыва посетили участники XI республиканской олимпиады по школьному краеведению, проводимую в рамках Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. В читальном зале участники олимпиады прослушали интересный, подробный рассказ об истории создания Государственного архива РТ, познакомились с уникальными подлинными документами по истории республики, по истории города Белоцарска – Кызыла. Экскурсия по хранилищам архива, показ хроникально – документальных фильмов периода Тувинской Народной Республики - «О проводах третьего эшелона подарков на фронт в 1943 году», «Тувинские страницы» (об участии тувинцев – добровольцев в ВОВ) завершили встречу архивистов и гостей.
Во второй половине дня, согласно программе XI республиканской олимпиады по школьному краеведению, для участников, в здании ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей», специалистами ГА РТ был организован показ хроникально – документального фильма 1936 года выпуска, посвященного 15 – летию образования ТНР.

Подробнее...

К 72 – летию Победы в Великой Отечественной войне

71cbf3418499f87ca16f4966ac5ac437К 72 – летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный архив Республики Тыва с 19 апреля по 5 мая 2017 года проводит школьные уроки мужества с демонстрацией подлинных архивных документов периода 1941-1945 гг., хроникально-документальных фильмов об участии Тувы в Великой Отечественной войне Советского Союза против фашистской Германии, о материальной помощи жителей нашей республики фронту.
Заявки принимаются по телефонам: 5 – 63 – 15, 5-64 – 39.

В безграничность Вселенной впервые летит человек, о Ю.А. Гагарине

«... В безграничность Вселенной впервые летит человек!
Так становятся былью надежды народов земных.
С городами, полями и синими жилками рек
крепко связан он трепетной, тонкой струной позывных».
Алдын-оол Даржаа.
(перевод С. Козловой).

gagarinИз сообщения ТАСС: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль – спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом космонавтом космического корабля – спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич. После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета, 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль – спутник «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза». Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осуществил полет в космос, сообщала газета «Тувинская правда». Майору Юрию Гагарину, первому в истории пилоту - космонавту в 1961 году исполнилось 27 лет. Юрий Гагарин поделился своими впечатлениями от полета в космос: «Хочу немного рассказать вам о наблюдениях, которые я проводил, будучи в космосе. Земля с этой высоты 175-300 километров просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать при полете на больших высотах, на реактивных самолетах. Очень хорошо различимы крупные горные массивы, большие реки, большие лесные массивы, береговая линия, острова. Я очень признателен нашим советским конструкторам, инженерам и техникам, всему советскому трудовому народу, который создал этот замечательный корабль «Восток. Я безмерно рад, что моя любимая Отчизна первая в истории человечества проникла в космос. Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый полет человека в космос – вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы». Сенсационная весть о запуске Советского космического корабля «Восток» с человеком на борту молниеносно облетела просторы нашей страны и всего мира. Из заметок в газете «Тувинская правда», апрель 1961 года: «Дорогой Юрий Алексеевич сотни миллионов друзей мира во всех странах охвачены огромной радостью. Вы первый Советский человек, проложили дорогу в космос. Вами гордится весь Советский народ. Вами гордится все человечество». Тихонов Н. – председатель Советского комитета защиты мира.

Подробнее...

Для слабовидящих