Рубрика «Өг-бүле кижиниң сүзүү»

РФ-ның Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Чаа төрээн анай, хураганны чассыдарда:

Кодан ышкаш хоюг дүктүг, чучум,
Хөвең ышкаш хоюг дүктүг, хураганым,
Делбиң кулактыым, борбак карактыым
Ала хураганым.

Анайларым, өшкүлерим
Чиги-чиги,
Адыр кулаа халбаңнашкан
Чиги-чиги.

Хоор сарыг хураганнарым, хойларым
Хову сыңмас чараштарым, чаптанчыгларым
Кулактары делбиңнешкен, чиги-чиги
Холба-холба, чиги-чиги
Өшкүлерим, хойларым

Ыдын чассыдарда

Эрес кылдыр азырап аайн,
Эргин бажындан оттуруп аайн,
Эзеңгиден оттуруп аайн,
Хоюг дүктүг ак кодан тудуп бээр
Коданчы ыдым болур сен.

Үндезин: Куулар Ч.Ч. — Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл — 1991. – 41-42-ги арыннар.

Чурук: Тыва Республиканың Национал архиви. 74-кү фонду, 1-ги даңзы, 2-ги херек. Мөңгүн-Тайга. «Малчын» совхозу. Хой кыргылдазы, 1977 чыл, Ак-Адыр деп чер, малчын Долзат Оюнаевич Иргиттиң аалы. Автору — Н. Алексеев.

TOP