Хунажык Комбуевич Ондар

Тываныӊ эӊ баштайгы чолаачыларыныӊ бирээзи Хунажык Комбуевич Ондар билбезин өөренип, машиналар оруктарын ажыдып, рейс санында-ла билдинмес черлерже чоруп турган. Эгезинде ол баштайгы тыва чолаачы Дажы Түлүшке өөреникчилеп, стажерлап ажылдаан. Көшкүн араттар үезинде чолаачыларны кандыг-ла бир тоолчургу маадырларга, харын-даа, оларны Чкаловка, Каманинге дөмейлеп турганнар. Ынчан улус машиналарны дириг амытаннарга дөмейлээр турган, бир эвес радиатор суу изээш, хайны берген болза: «Көрбес сен бе, ышкыштап, бергедеп турарын, пат-ла турупкан хире…» — деп, кырганнар кээргеп чугаалажырлар.
Фронтуга чедирер барааннар сөөртүрүнге дузалап турган үе Тываныӊ чолаачыларынга, оларныӊ мергежилинге улуг шылгалда болган: дүн-хүн, уйгу-дыш чок ажыл-ла, ажыл, орук-ла, орук, ынчалза-даа кызыл шериглерге дузалап тур мен, ол дайзынны чылча шаап-ла турзун деп бодал чолаачыны сергедип, хей-аът киирип кээр. Бир-ле катап чаӊгыс удаа Хунажык Ондар серемчизин оскунган, ооӊ машиназы ЗИС-5 орук ийинче чайылгаш, кылын хар кырынче кээп душкен. Эш-өөрү соондан келгеш машинаны тургускаш, үрелиин этчип бергеннер. Ол черни «Хунажык арты» деп адай берген. Ол таварылга «Веселый» деп адап турган артка болган.
Хунажык Комбуевич ССРЭ-ниӊ Дээди Совединиӊ депутадынга соӊгудуп, төөгүлүг шиитпирлерни хүлээп алырынга киржип чораан.
Хөй чылдарда кызымак күш-ажылы дээш Кызыл хоорайныӊ хүндүлүг хамаатызы Хунажык Комбуевич Ленин болгаш «Хүндүткелдиӊ Демдээ» орденнер, медальдар-биле шаӊнаткан, ол «Тыва АССР-ниӊ транспортунуӊ алдарлыг ажылдакчызы».

TOP