Хундулуг чурттакчызы Борбаанай Ыдым-ооловнага январь 5-те чырык черге чаяттынгаш 98 харлаан

+вур кожууннуё чагырга даргазы Аржаан Никифорович, архив специализи Айдысмаа Оруй-ооловна, к\ш-ажыл болгаш социал сайзырал эргелелиниё ажылдакчызы Светлана Сарыг-ооловна, пенсионный фонд специализи Белекмаа Константиновна болгаш уран…

Читать далее Хундулуг чурттакчызы Борбаанай Ыдым-ооловнага январь 5-те чырык черге чаяттынгаш 98 харлаан
TOP