ХҮННҮҢ ЧУРУУ

ТЫВАНЫҢ СУРАГЛЫГ ХЕРЭЭЖЕН АҢЧЫЗЫ
Тожу кожууннуң “Совет Тыва” аттыг көдээ ажыл-агый артелиниң колхозчузу Серен Чурукпановна Бараан ышкаш хөй дииң адар херээженнер ховар. Ол ийи чыл улай 400 дииң кежин, а бо чылын база-ла 226 дииң кежин дужааган. Ынчангаш Тываның Чазаа ооң ажылын бедик үнелеп, Ленин орденин тывыскан. Серен Бараан хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржип чоруур область човулелиниң депутады. Чаңгыс чер-чурттуглары ам база ону Тоора-Хемниң 82 дугаарлыг соңгулда округунуң депутадынче деткип үндүрген.

Чурукта: Тываның сураглыг херээжен аңчызы С.Ч. Бараан.
Чурук Г. Сиротиннии
1961 чылдың “Тувинская правда” солунундан материал.

 

TOP