Рубрика «Эрткен уениң арыннарын ажып ора»

1929 чылдың май 13-те Тываның улусчу-революстуг партиязының Топ комитединиң (ТК) политбюрозунуң хуралынга Тыва Арат Республиканың Куруне музейин (амгы уеде «Алдан-Маадыр» аттыг Национал музей) тургузар дугайында доктаалды хулээп алган:

«…Кежигүннерниң аттары: Чурмит-Дажы, Богданов, Шагдыржап, Данчай, Дондук, Сотнам, Бодагандай, Нацов.

Д о к т а а т к а н ы:

Бирээде. Нам аңгызынын черинден, Иштики херек яамызындан чазактың черинге, ам улустуң — (күрүнениң) музейиң бир-тээ тургузары-биле доктааткан ужурунда, музейниң эргелекчизинге Ирмолаевти томуйлап олуртканын хынап көөрден аңгыда, ук музейниң ажыл-херээн күүседип чорударынга тускай кежигүннерлиг болур болза чогуур толээде, ооң кежигүннеринге — Дондук, Хемчик-оол, Шагжыржап, Шиирап, Дудажык, Нацов, Артунян, Сапптав, Ирмолаев, Ваширов, Уланов, Шилин оларны томуйлаар болза кандыг болурун айтып дужаарын диледи-деп медегдээнин 30 дугаар бижик-биле илередип келгенин чугаалашкаш, бо музейни канчаар организастаарын болгаш чеже акта хереглеттинерин төлевилеп белеткээринге тургузуп, ук ажылды планнадып, дагын хынап күүсеттирер ужурунда, оон кежигүннери — Дондук, Хемчик-оол, Жагдыржап, Шиирап, Тудачиков, Нацов, Артнян, Шиппатов, Ирмолаев, Палоткин, Васильев, Олкунов, Шилин, Савкин оларны томуйлады».

1942 ч. 60 маадыр аттыг музейни ажыткан.

НА РТ, ф-п.1, оп.1, д.617, лл. 19-20.
Газета «Тувинская правда», 1942 г.

TOP