Архивтин байырлыг хуралы болуп эрткен

Май 24-те, Тыва \ндезин культура т=в\нге, Россияныё архив албаныныё 100 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хуралы болуп эрткен. Бо хурал болза, 2017 чылдыё июль 10-да \нген Россияныё Президентизи В.В. Путиниё Россияныё архив албаныныё 100 чылдаан байырын эрттирер дугайында Чарлыыныё, архив албаныныё чоруткан ажылдарыныё т\ёнели бооп турар. Байырлыг хуралды Тываныё К\р\не архивиниё даргазы Мунге Белекмаа Владимировна ажыткаш, Тываныё К\р\не архивиниё т==г\з\ болгаш амгы байдалынын дугайында илеткелди кылган. Илеткел соонда Мунге Б.В. байырлыг хуралга келген х\нд\л\г аалчыларга с=ст\ берген.К\р\нениё архив ажылдакчыларынга байыр чедирери-биле Тыва Республиканыё Чазааныё т=лээзи Чазак даргазы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуё =м\нээзинден архив албанныё хоочуннарынга, б\г\-ле архив ажылдакчыларынга байыр чедирип ч\ве чугаалааш, оларныё т==г\ болгаш к\р\не ужур-уткалыг ажыл-чорудулгазын онзалап демдеглээш Тываныё К\р\не архивиниё килдис эргелекчизи Сандак Белекмаа Юрьевнага Тыва Республиканыё Чазааныё даргазыныё ==р\п четтиргенин илереткен бижикти тывыскан.
Тыва Республиканыё Дээди Хуралыныё т=лээзи база байыр чедирип ч\ве чугалааш республиканыё т==г\з\нге архивтиё ужур-дузазын онзалап демдеглээш Эрзин кожуунуё чагыргазыныё архив килдизиниё эргелекчизи Кунгаа Чодураа Юрьевнага Тыва Республиканыё Дээди Хуралыныё Х\нд\ткел бижии-биле шаёнаан, база-ла Тыва Республиканыё Дээди Хуралыныё ==р\п четтиргенин илереткен бижии-биле Каа-Хем кожууннуё чагыргазыныё архив килдизиниё эргелекчизи Дапыян Анай-Хаак Даниловна база +в\р кожууннуё чагыргазыныё архив килдизиниё эргелекчизи Маадыр-оол Айдысмаа Оруй-ооловна шаёнатканнар.
Тываныё культура яамызыныё сайыдыныё оралакчызы Марьята Маадыр-ооловна Бадыргы Тыва Республиканыё культура яамыныё сайыды Алдар Константинович Тамдыныё =м\нээзинден ч\ве чугалааш архив албаныныё 100 чыл болган оюнга тураскааткан б\г\-ле архив ажылдакчыларыныё ажылын \нелеп демдеглээш Тыва Республиканыё культура яамызыныё Х\нд\ткел бижиктери-биле Тываныё К\р\не архивиниё =ртке удур болгаш хамааты камгалылыныё инспектору Кадыров Нургазы Жанибекович база к\р\не архивиниё 2 дугаар категорияныё специализи Кара-Сал Шончалай Викторовна оларга тывыскан.
Дараазында, Кызыл хоорайныё Т=лээлекчилер Хуралыныё депудады Ондар Наталья Дожулдеевна с=с ап, шупту архивтиё хоочуннарынга, архив албанынныё амгы \еде ажылдап чоруур специалистерге байыр чедиргеш Тываныё К\р\не архивиниё инженери Монгуш Маадыр Дандакович, кол специалист Котюшева Татьяна Егоровна, I категорияныё специализи Монгуш Долаана Дембиловна, специалистер Ондар Анай-Хаак Калдар-ооловна болгаш Далай Татьяна Уйнук-ооловна оларга Кызыл хоорайныё Т=лээлекчилер Хуралыныё Х\нд\ткел бижиктерин тывыскан.
Кызыл хоорайныё Мэриязыныё Херектер эмгелээр даргазы Донгак Адыгжы Владимирович архив ажылдакчыларынга чылыг-чымчак с=стерни чугалааш Кызыл хоорайныё Мэриязыныё ==р\п четтиргенин илереткен бижиктерни Тываныё К\р\не архивиниё ажыл-агый эргелекчизи Оюн Менги Валерьевичиге, специалист Сегленмей Оксана Сергеевнага шаёнап тывыскан.
Оон соонда хоочуннардан с=ст\ 1998-2008 чылдарда Тываныё К\р\не архивиниё даргазы чораан Саая Тамара Седип-ооловнага берген.
Тываныё К\р\не архиви юбилейге тураскааткан дыка х=й ажыл-херектерни организаастап чоруткан. Ооё т\ёнелин база \нд\рген.
Бо хуралга «Эё дээре тус-чер архиви» деп конкурска 1-ги черни Каа-Хем кожууннуё чагыргазы, архив эргелекчизи Дапыян Анай-Хаак Даниловна, алгаш, 4000 акша т\ён\г сертификадын чаалап алган.
2-ги черни Эрзин кожууннуё чагыргазы, архив эргелекчизи Кунгаа Чодураа Юрьевна, 3000 акша т\ён\г сертификадынга т=лептиг болган.
3-к\ черни +в\р кожууннуё чагыргазы, архив эргелекчизи Маадыр-оол Айдысмаа Оруй-ооловна, 2000 акша т\ён\г сертификадын чаалап алган.
Ч==н-Хемчик кожууннуё чагыргазыныё архив эргелечизи Кара-Сал Светлана Дамба-Доржуевна, Чаа-Холь кожууннуё чагыргазыныё архив эргелекчизи Олчамай Валентина Дашовна, Чеди-Холь кожууннуё архив эргелекчизи Монгул-оол Кара-Кыс Долаановна, Сут-Холь кожууннуё чагыргазыныё архив эргелекчизи Сат Валентина Серен-Доржуевна олар база бо конкурстуё аёгы-аёгы номинацияларга т=лептиг болганнар.
«Эё дээре албан-организация архиви» деп конкурстуё тиилекчизи «Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилелдиё архив эргелекчизи Коробейникова Людмила Владимировна болган.
2 дугаар черни Тыва Республикада К\р\не х=реёгизин баштаар Федералдыг Эргелелиниё кол специалис-экспертизи Кунгаалай Биче-Кыс Дановна ээлээн.
3-к\ черни Тываныё каайлы чериниё каайлы инспектору Канчыыр-оол Аяна Васильевна база Тываныё кадык камгалаар яамызыныё архив эргелекчизи Докпер-оол Айгуль Доткан-ооловна олар тус-тузунда тиилеп \нгеннер.
«Мээё ада-ызыгуурум болгаш т=рел-аймаам» деп конкурсту Тываныё К\р\не архиви бир дугаар эрттирип турар. Ооё т\ёнелинде бичии назылыг улустар б=л\\нде 1-ги черни Галкина Анастасия Александровна болгаш Седажи Дан-Хаяа Маратовна тус-тузунда алгаш х\нд\ткел бижик-биле 1000 акша т\ён\г сертификаттарны алганнар.
2-ги черге кым-даа т=лептиг болбаан.
3-к\ черни Ортун-оол Анжела Артуровна алгаш х\нд\ткел бижик болгаш суй-белек-биле шаёнаткан.
Ортун назылыг улустар б=л\\нде 1-ги болгаш 2-ги черлерни кымга-даа тывыспаан.
3-к\ черни Сандак Суми Шолбановна х\нд\ткел бижикти алгаш =рттектиг белекке шылгараёгай болган.
Улуг улус аразында тиилекчилер мындыг, Кашпык-оол Сарыг-оол Ховалыгович, Конгар Алексей Борисович, Монгуш Челээш Олчат-ооловна, Ооржак Шолбан Сергеевич олар шуптузу х\нд\ткел бижиктерни алгаш 3000 акша т\ён\г сертификаттарны чаалап алганнар.
Бо конкурсту т\ёнеп \нд\реринге улуг \л\\н т==г\ эртмнерниё кандидады Тигпи-ниё эртем ажылдакчызы Самдан Аяна Анай-ооловна киирген. Ынчангаш Аяна Анай-ооловнага Тываныё К\р\не архиви улуг четтиргенин илеретпишаан х\нд\ткел бижикти база акшалыг сертификадын тывыскан.
Бо чылдыё апрель 27-де Екатеринбург хоорайга болган «Российский хронограф» б\г\ Россия чергелиг архивтерниё кинофестивалынга «Развитие купечества в Туве в начале XX века» деп Тываныё К\р\не архивиниё кылып \нд\рген кинозу тускай шаёналга чедимчелиг болганын байырлыг хуралдыё киржикчилеринге К\р\не архивиниё даргазы Мунге Б.В. дыёнаткан.
Байырлыг хурал база-ла Тываныё К\р\не архивиниё, Россияныё архив албаныныё 100 чыл оюнга тураскааткан, Тываныё архивиниё дугайында кылып \нд\рген кинозу-биле ажылын дооскан.
Архив документизи чокта к\р\нениё-даа, чоннуё-даа т==г\з\ турбас. Ч\с-ч\с чылдар эртер, а ол \ениё кандыг болганын, кандыг кижилер чурттап чораанын ч\гле архив документилери бадыткаар.
Тыва Республиканыё архив албан черлери моон соёгаар-даа Тываныё т==г\з\н т==г\ге арттырып каар дээш, архив документилерин эки шынарлыг кадагалап арттырып, архив фондузун чаартып тургузар, ооё ажыглалын чаа технология ёзугаар улам экижидер дээш кызып ажылдап турар.

М.Ш. Куулар, Тываныё К\р\не архивиниё кол специализи.

TOP