Салчак Калбакхорекович Токанын 115 чыл болган

Тываныё К\р\не архивтиё фондузундан.

/е боду ону шилип алган.

2011 чылдыё декабрьда Салчак Калбакх=рекович Токаныё 110 чыл болган оюн республиканыё х=й-ниитизи калбаа-биле демдеглеп эртирген. Бо чылын декабрь 15-ё х\н\нде ооё т=р\тт\нгенинден бээр 115 чыл болганын база улуу-биле демдеглеп, ол х\нн\ Тываныё х=й-ниитизи онзалап, ону шуут утпайн турарын илередип турар. Ооё т=р\тт\нген чери Мерген хем б=г\н-даа ол черинде акпышаан, ооё кылып чораан ажылдарын, ооё частырыгларын б=г\н-даа чугаалашпышаан.

/елер =скерилген аайы-биле ооё ажыл чорудулгазынга аёгы-аёгы \нелди берип турар, моон соёгаар-даа ол \нелел каш катап =скерлир чадавас. Ындыг \нелелге ч\гле Тока эвес, =ске-даа удуртукчулар таваржып болур.

Салчак Токаныё дугайында эртемденнер сайгарып, ооё 110 чыл оюнга тураскааткан эртем-практиктиг конференциялар-даа болган. Ынчалза-даа ооё дугайында ам-даа чедир чугаалаттынмаан ч\\лдер х=й.

Тыва Республиканыё к\р\не архивинде бар чамдык документилерден алгаш к==рге безин ол дыка берге амыдыралды к=р\п эрткен, ынчалза-даа аныяк чылдарында-ла, ч\вениё (к\р\не айтырыгларыныё база =ске-даа) ужур-бажырын биле берген кижи бооп турар. Ооё б\г\ медерелдиг назыны Тываныё эрткен векте т==г\л\г эрткен оруу-биле холбашкан. Тывага болган политиктиг частырыглар ооё киржилгези-биле болза-даа Тываныё х=гж\лдезинге бурунгаар базымнар база ооё киржилгези-биле болганы база маргыш чок.

Ооё допчу намдарындан алырга ол х=й уруглуг =г-б\леге т=р\тт\нген болгаш =скен. «Элээди назы четкелек тургаш (9 харлыында) улус аразынга =скен мен. (1910 чылдан 1921 чылга чедир ол \еде Биче-Енисей районунга чурттап турган). Кулактар – Михайловтар, Кайгородовтар, Лубошниковтарга чалчалап чораан мен» деп ол айыткан.

Ол \еде Б\г\ Россияга, Тывага хамаанчок Б\г\ — делегейге кайгамчык улуг =скерлиишкиннер болган. Россияга Октябрь революциязы тиилээн соонда ооё салдары Тывага база чедип келген. Тывага улусчу-революцияныё т\ёнелинде, 1921 чылдыё августа Тыва Арат Республика тургусттунган. Ынчан С. Тока чаа-ла чээрби харлыг, хып дээн аныяк \езинде турган-дыр. Ооё амыдыралынга орус байларга х=лечиктеп чорааны бурунгаар депшилгелиг болганы чугаажок. Ч\ге дээрге ол орус, тыва дылдарны эки билир, оон туржук моол дылды база билир, латинчиткен тыва алфавит, бижимелин эки билир чораан, ону д=ртен чылдарныё ортан \езинге чедир ажыглап чораан. Ооё соонда орус алфавит-биле орус, тыва дылга бижип чораан.

Чаа /е чедип келген. Ол /е бодунуё /езиниё кижизин шилип алыр \ези келгени ол. /е ону, Токаны, боду шилип алганы ол. Ол чылдардан эгелеп чаа /ениё кижилери ажылдап, амыдырал-чуртталганыё чаа оруу-биле, чуртталганы тудуп эгелээн.

«1922 чылда Кызыл хоорайже кандыг-бир ажылга тургустунуп алырын бодап чедип келген мен. Маёаа келгеш, Тыва Арат республиканыё чазааныё милиционер-курьери бооп ажылдай берген мен» деп ол автобиографиязында айыткан. Оозун бодаарга, Арат Чазак тургустунгаш чаа-ла бир чыл болуп турда, барып-барып к=дээден келген, улуг эртем билиг-даа чок аныяк кижиге ындыг албан дужаалга ажылдаар б\з\релди бергени – ооё ол \еде безин бот-билииниё шыыраан, орус-тыва дылдарны эки билирин херечилеп турар. Ооё база бир бадыткалы 1924-1925 чылдар \езинде Тываныё улусчу-революстуг армиязынга шериг херээ эртирип тургаш база хелемечилеп турганы болур. Ч\ге дээрге ол \еде Советтиг Россиядан келген шериг удуртукчулар Тываныё шерииниё тургустунарынга шериг ч=в\лекчилери бооп ажылдап турган. Шеригниё чепсек херекселдери база ССРЭ-ден кээп турган.

С.К. Тока Тываныё т==г\з\нде эрткен векте болган ниитилел-политиктиг амыдыралын барык д=герезин к=рген: 1914 чылда Россия Тываны бодунуё протекторады кылдыр киирип алганы, Советтиг Россия Тываны 1921 чылда Тыва Арат Республика кылдыр х\лээп к=ргенин, Тывага коллективизацияны, бижик билбес чорукту узуткаарын-даа, Ада-чурт дайынынга киришкенин, Тываныё ССРЭ-ге каттыжып киргенин, 1961 чылда Тыва АССР болганын-даа к=рген, ол б\г\н\ амыдыралга боттандырарынга \л\\н киирген дээрзи х=йге билдингир.

С.К. Тока Тывага культура революциязын чорударынга улуг \л\\н кииргенин база катап айтып каар бодадывыс.

Тывага бижикти тургузарынга, ылаёгыя орус алфавитке \ндезилээн тыва бижикти тургузарын ооё сагыш човап чораанын бо х\ннерде улус онзалап сактып, бодап чоруур. Ол – Тыва литератураныё \ндезикчилериниё бирээзи чораан. Ооё дорт киржилгези-биле Тыва Арат Республика \езинде ном, дептер \нд\р\лгези кайгамчык сайзыралды алган. Арат Чазак \езинде ол чазактыё чанынга чогаал комитедин тургускан, тыва чогаалчыларга, тыва болгаш =ске-даа номчукчуларга кончуг улуг элеп читпес =нч\ — Тываныё ном \нд\рер черин тургузуп, аёаа тускай оран-саваны аёгылап берген, ол ам бо х\ннерде-даа тыва чоннуё дылын, культуразын, чаёчылдарын камгалап артырарынга эё чугула черни ээлеп турар.

Тыва Арат Республика \езинде баштай культура министрлериниё бирээзи С.К. Тока турганын ол \ениё документилери херечилеп турар. Тываныё т==г\л\г эрткен оруун, ооё чонунуё амыдыралын ол бодунуё чогаалдарында артырып каан. «Араттыё с=з\» деп чогаалы дээш С.К. Тока К\р\не шаёналынга т=лептиг болган. (Ол \еде Сталинчи шаёнал деп турган).

С.К. Токаныё баштайгы чогаалдарыныё бирээзи «/\р даргазынга \ш чыл болдум» шиизи латинчиткен тыва бижик-биле ынчангы Чогаал комитеди парлап \нд\ргени дыка солун. 1938 чылда ТАР Чазааныё Чогаал комитединиё \нд\ргени ол номнуё бир экземпляры К\р\не архивинде шыгжагда бар. Ол шииде кирген бир маадырныё кожамык ыры с=з\н силерге сонуургадыр дыр бис:

Кончуг х=гээр араганы

Кылаё пактап орган болза,

К=дээ, хоорай кезип чорда,

Хонук д\рген эрткен болза.

Кончуг хойнуё эдинейден

Сыспай дайнап орган болза,

Аалдар, =глер кезип чорааш,

Божа-хойтпак ишкен болза.

С.К. Тока баштаксымаар, х=гл\г чаёныг болганындан ооё чогаалдарынга база ындыг х=гл\г, ынчалза-даа ажыл-ишчи утка-шынарлыг ыры с=з\глелдери болган чок-ла таваржырын номчукчулар сактып тур боор. Алдарлыг Калдак-Хамар дугайында ыры база ооё чогаадыкчы байлааныё база бир херечизи. Бодуё \езиниё амыдырал-чуртталгазын ол хире алгап, мактап чораан.

Тывага болгаш =ске-даа черлерге С.К. Тока ч\н\ё-даа мурнунда к\р\не болгаш партийжи удуртукчу бооп т==г\ге артар. Ол Тыва Арат Республиканыё тургускан болгаш ону баштайгы эё берге чылдарында удуртуп чораан удуртукчуларныё херээн бодунуу-биле уламчылап чораан к=ск\ ажылдакчы. Ынчалза-даа ол к\р\не удуртукчузу кижиниё кылган улуг частырыгларын боду кылганын амгы т==г\ч\лер ону чажырбайн, боттарыныё т\ёнелдерин, \нелелдерин ажык чарлыы-биле берип, ындыг хевирлиг частырыгларны келир удуртукчулар кылбазын сагындырып турар.

С.К. Тока партийжи чурумну шыёгыызы-биле сагып чораанын архив материалдары база бадыткап турар. 1947 чылдыё ноябрь 27-28 х\ннеринде болган ВКП (б)-ныё Кызыл хоорай комитединиё хуралынга Демин Токаны ш\г\мч\лээн. Ынчан С.К. Тока Москвага сургакчылап чораан болгаш ол хуралга олурушпаан. Сургакчылаашкындан чедип келгеш, хоорай комитединиё хуралынга болган ол ш\г\мч\лээшкинге хамаарыштыр тайылбыр бижиин саадал чокка бижип чоруткаш, кандыг-даа ындыг партийжи \зел-бодалга хамаарыштыр частырыглыг ч\ве чугаалаваанын, а Деминге ч\гле сагындырыг-с\ме берип тургаш, «биче сеткил большевик кижини каастаар» деп чугаалаанын тайылбырлап бижээни солун. Ооё аёгыда ыёай-бээр сургакчылаарда партия обкомунга билдииришкиин киирген. Ооё утказын чугаалаарга мындыг: «бодумнуё арга-дуржулгам база теоретиктиг билиим моон соёгаар бот-билиимни улам бедидип алыры чугула апарды, моон соёгаар улам эки ажыл-херектерни чорудар дээш ВКП (б) Т=п Комитединиё чанында партийжи ажыл-сургакчыладып к=р\ёер». Мындыг хевирлиг документилер ооё партийжи ажыл-херектерни кончуг чугулага ап, ону удуртулгага, анаа-даа ажыл-херектерге ажыглап турганын херечилеп турар-дыр.

Ооё-биле чергелештир С.К. Тока дыка х=й совет чогаалчылар-биле амы-хууда-даа, ажыл-херек аайы-биле-даа таныжар, оларныё-биле чагаалажып харылзажып чораан материалдар К\р\не архивиниё шыгжамырында бар. Бо каш барымдаалар безин С.К. Тока бодунуё \езиниё к\р\не, партия удуртукчузу, кандыг ч\\-даа бол чону дээш могаг чок ажылдап чораан удуртукчуларныё бирээзи кылдыр Тываныё т==г\з\нде артып каар.

«Шаг шаа-биле турбас, савылдак к=г\-биле чытпас» деп, тыва улустуё м=ёге ч\ве чок дээн уткалыг \легер чугаазын маёаа база катап сагындырып чугаалап каайн.

Куулар М.Ш.,

Тыва Республиканыё К\р\нениё

архивиниё кол специализи.

Газета Шын №145, от 15.12.2016 г.

TOP