Моорлап орар Улу чылында аал-ораныңарга,

ажыл-агыйыңарга чедиишкиннерни,

үре-түңнелдиг, олча-омактыг чылды күзеп тур бис!

Улу чылында сагыш-сеткилиңер сергек болурун,

буянныг үүле-херээңер чогуп,

амыдырал-чуртталгаңарга өлчей-кежик доктаап чорзун!

Ал-бодуңарга, чоок улузуңарга каң дег быжыг кадыкшылды,

кызыгаар чок аас-кежикти, ак орукту,

хей-аъдыңар кезээде бедик чоруурун сеткиливис ханызындан күзедивис!

Шаг чаагай, Шагаа чаагай! Курай! Курай! Курай!

TOP